VŠEOBECNÉ INFORMACE
Prohlášení o ochraně osobních údajů - GDPR
Společnost CK VIS s.r.o. (dále jen CK) je správcem a současně zpracovatelem údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání obchodních nabídek.

CK zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, kontaktní  e-mail, telefon, adresu, datum narození. Bez těchto osobních údajů nelze službu poskytnout. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání našich obchodních nabídek.
Údaje, které nám klient poskytne, jsou uchovávány na zabezpečených zařízeních po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. K poskytnutým údajům má přístup jen vybraný okruh zaměstnanců společnosti CK. Klient může požádat o jejich opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

Tyto Všeobecné  podmínky cestovní kanceláře  CK VIS s.r.o. jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy (přihlášky na zájezd) a jsou platné od 1.8.2018.

Reklamace
Stravování - viz. jednotlivé nabídky zájezdů. Většinou formou polopenze (česká kuchyně) a to přímo v našich
pensionech, kde se nachází  také již  tradičně „CZ BAR“  ve kterém se  můžete občerstvovat až do rána a  to
v Kč a v českých cenových relacích.
Účastník zájezdu ohlásí zjištěnou závadu zástupci CK na místě. Pokud nedojde k vyřešení situace na místě, je účastník oprávněn reklamovat  služby ústní nebo písemnou formou do 7 dnů od návratu.

Poznámka: Je-li klient přihlášen přes CK VIS s.r.o. na zájezd, který pořádá jiná CK (provizní prodej), platí pro klienta Všeobecné podmínky (stornopodmínky, poplatky za "překnihování", atd.) dané CK. Pořádající CK je uvedena v Základní informacích nebo je klientovi sdělena při jejich předání.

Stornopodmínky
Zákazník má právo kdykoliv před zájezdem odstoupit od  smlouvy, a to  písemným oznámením, nebo předáním této informace v kanceláři.  CK má právo účtovat stornopoplatky, jejichž výše je  odvislá od doby odhlášky před odjezdem (podle razítka pošty nebo data odhlášení v kanceláři)
-  do 80 dnů před dnem odjezdu zájezdu............. 500,-Kč
-  mezi 41 - 79 dny před dnem odjezdu zájezdu......30% z ceny
-  mezi 14 - 40 dny před dnem odjezdu zájezdu......60% z ceny
-  pozdější odhlášení nebo nedostavení se k zájezdu v čase určeném ......100% z ceny.

CK má v případě malého zájmu právo zájezd zrušit, a to nejpozději 18 dní  před odjezdem. Malým zájmem se rozumí 30 přihlášených účastníků a méně.
Zákazník může za sebe kdykoliv do odjezdu poslat náhradu. Za toto "překnihování" CK neúčtuje žádný poplatek.


Další smluvní ujednání (Všeobecné  podmínky) cestovní kanceláře  CK VIS s.r.o
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vznikne na základě Přihlášky-Cestovní smlouvy a uhrazení zálohy na daný zájezd (i prostřednictvím třetí osoby).
Ceny zájezdu zahrnují služby uvedené v  Základních informacích u daného zájezdu, které jsou nedílnou součástí  Cestovní smlouvy, dále pojištění proti úpadku CK ve smyslu Zákona 159/99 Sb., aniž je to přímo uvedeno.
Cena zájezdů nezahrnuje pojištění na léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, repatriaci, pojištění stornopoplatků ani pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti za škodu  (pokud není uvedeno jinak).
CK doporučuje všem účastníkům, aby si toto pojištění sjednali.

Za vloupání do zamčených prostor - autobus, lyžárna, pokoj CK neručí. Plnění je předmětem pojišťovny dopravce nebo zákazníka (klienta)
V případě objektivních důvodů, jako např. výrazná změna kursů, změna cen  pohonných hmot,... si CK vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu. O této  objektivně vynucené úpravě bude CK účastníka informovat (nejpozději však 18 dnů před zahájením zájezdu),  a pokud by se cena zvýšila o více než 8%, může účastník do 3 dnů  od obdržení této informace zájezd  odříct (odstoupit od smlouvy), aniž by platil stornopoplatky.
Scénář zájezdu může CK nebo vedoucí zájezdu v ojedinělých a odůvodnitelných případech (počasí, organizační důvody, a pod.) upravit.